Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Ban thi đua – Khen thưởng

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG QUẢNG NAM

            Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
    Điện thoại: (0510)3 813 689
    Email: thiduakhenthuongqnam@gmail.com


   Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam là đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam với các vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:
   

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam (gọi tắt là Ban Thi đua - Khen thưởng) là cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, giúp Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu cho Uỷ ban nhân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã), Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội của tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

1.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các Sở, ban, ngành, ở cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

1.3. Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các Sở, ban, ngành, của cấp huyện, cấp xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế của tỉnh và cơ sở, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định.

1.4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về thi đua, khen thưởng theo quy định. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp; tham mưu tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1.1. Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng Ban và không quá 02 Phó Trưởng Ban.

Trưởng Ban do Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước hoặc 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ được Giám đốc Sở Nội vụ phân công kiêm nhiệm Trưởng Ban. Trưởng Ban là người đứng đầu cơ quan Ban Thi đua - Khen thưởng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng.

Phó Trưởng Ban là người giúp Trưởng Ban phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, trước Trưởng Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng Ban vắng mặt, một Phó Trưởng Ban được Trưởng Ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban.

1.2. Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo quy định. Trừ trường hợp Phó Giám đốc Sở Nội vụ được Giám đốc Sở Nội vụ phân công kiêm nhiệm Trưởng Ban.

2. Các tổ chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng

2.1 Văn phòng

2.2 Phòng Nghiệp vụ

Việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Ban; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng.

3. Biên chế

3.1. Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng là biên chế hành chính, do Giám đốc Sở Nội vụ phân bổ hằng năm trong tổng số biên chế hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3.2. Việc bố trí công tác đối với công chức, người lao động của Ban phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức nhà nước theo quy định.BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng