Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Quy định về tuyến trình khen thưởng

Quy định về tuyến trình khen thưởng

1. Cấp nào quản lý về tổ chức bộ máy, cán bộ, quỹ lương hoặc có thẩm quyền quyết định thành lập, cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng cho đối tượng thuộc phạm vi mình quản lý.

Sở, Ban, ngành của tỉnh đề nghị khen thưởng thành tích hằng năm (“Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) đối với các phòng, ban và Trưởng phòng, ban cấp huyện, thành phố (nếu có tổ chức Cụm thi đua) phải có hiệp y, thống nhất của cấp huyện và các Sở, Ban, ngành có liên quan, không đề nghị khen thưởng trùng lắp.

2. Việc khen thưởng đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đại biểu Hội đồng nhân dân và tập thể Hội đồng nhân dân các cấp:

a) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp hồ sơ, lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyên trách. 

b) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp hồ sơ, lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện chuyên trách.

c) Các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp kiêm nhiệm thì do cơ quan, đơn vị quản lý xét, trình khen thưởng.

3. Các trường hợp tổ chức, cá nhân ngoài ngành, ngoài địa phương, ngoài tỉnh có thành tích hoặc có nhiều đóng góp cho ngành, địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các ngành của tỉnh khen thưởng là chính hoặc có văn bản nhận xét đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức, cá nhân đó khen thưởng. Trường hợp có thành tích xuất sắc hoặc đóng góp to lớn mới đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. 

4. Sở, Ban, ngành, địa phương nào được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì phát động thi đua theo chuyên đề, ngành đó, địa phương đó chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng để hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn và đối tượng khen thưởng. Đối tượng được khen thưởng theo chuyên đề phải xét chọn trong số tập thể, cá nhân trực tiếp có thành tích thật sự tiêu biểu trong toàn tỉnh và phải được thông qua Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Ban Tổ chức thực hiện chuyên đề đó.

5. Trường hợp khen thưởng đột xuất gương hành động dũng cảm, cứu người, cứu tài sản, truy bắt tội phạm... trong phạm vi địa phương, đơn vị nào thì địa phương, đơn vị đó có trách nhiệm khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng (không phân biệt người đó trong hay ngoài địa phương, đơn vị).

6. Việc lấy ý kiến hiệp y đề nghị khen thưởng của các ngành tỉnh đối với các trường hợp khen thưởng các phòng, ban và cấp trưởng phòng, ban của huyện, thành phố và các cơ quan khác có liên quan do Ban Thi đua - Khen thưởng thực hiện. Khi có văn bản gởi đến để lấy ý kiến hiệp y, sau 05 ngày làm việc (tính theo dấu Bưu điện hoặc ký nhận công văn) các cơ quan liên quan có trách nhiệm trả lời, trường hợp không có ý kiến trả lời giao Ban Thi đua - Khen thưởng xử lý và có trách nhiệm trả lời cho đơn vị đề nghị khen thưởng.

7. Tập thể, cá nhân công tác ở công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng do Liên đoàn Lao động tỉnh xét khen thưởng, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình cấp trên khen thưởng.

8. Đối với tập thể, cá nhân các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh đã cổ phần hoá, chuyển thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty cổ phần giao cho các Sở, Ban, ngành và tương đương quản lý chuyên ngành xét trình cấp trên khen thưởng.

9. Đối với tập thể, cá nhân các doanh nghiệp thuộc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế mở, khu chế xuất do Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế mở, khu chế xuất xét khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng; Đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn huyện, thành phố nào thì địa phương đó xét khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng (trừ các doanh nghiệp quy định tại khoản 8, Điều này và các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty, tập đoàn kinh tế Trung ương quản lý).
BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng