office 2021 professional plus
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Chi tiết

Ban hành Tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và Quy định “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và Quy định tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”, giai đoạn 2018-2020.

Tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”: Xem tại đây

Quy định “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”: Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi xã đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại Khoản 1 Điều này và đạt chuẩn các tiêu chí quy định tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; phối hợp với các ngành, địa phương rà soát các xã tại Thông báo số 448/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp điều kiện thực tế; hằng năm tổ chức thẩm định, xét chọn xã đủ điều kiện công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” theo quy định tại Quyết định này để trình UBND tỉnh công nhận, làm cơ sở xét khen thưởng theo quy định.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao và Công văn số 466/UBND-KTN ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh để hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực, nhân lực cho các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí theo quy định tại Quyết định này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn lực tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh (ngoài nguồn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018-2020 và nguồn duy trì, giữ chuẩn, nâng chuẩn) cho các xã đã đạt chuẩn NTM có xây dựng và thực hiện Kế hoạch để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 theo chủ trương của UBND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các nội dung theo quy định tại Quyết định này.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các tiêu chí; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện theo các tiêu chí quy định; trình UBND tỉnh xét công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” đối với xã đủ kiều kiện theo quy định.

Hằng năm, tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp huyện cho các xã đã đạt chuẩn NTM để thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020.

Tác giả: Thúy Hằng

Nguồn tin: http://quangnam.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng
z-lib
zlibrary