office 2021 professional plus
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Kết quả bình chọn

kết quả
X

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ

Chi tiết

Thẩm quyền xét duyệt, quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp đề nghị:

           a) Các hình thức khen thưởng: ''Huân chương Sao vàng'', "Huân chương Hồ Chí Minh", “Huân chương Độc lập” (trừ Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ), danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;

b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

          2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng: “Cờ dẫn đầu thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”, “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Huy hiệu tỉnh Quảng Nam; Bằng công nhận; Thư khen...

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hình thức khen thưởng kháng chiến thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định.

Ủy quyền Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xem xét hiệp y (Cờ thi đua, Bằng khen) khi có văn bản đề nghị của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

          3. Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các trường hợp đề nghị khen thưởng: “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể đơn vị, địa phương; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”; danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thẩm tra hồ sơ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét các trường hợp đề nghị khen thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Huân chương các loại, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ dẫn đầu thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” tặng đơn vị dẫn đầu Cụm, Khối thi đua của tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng đơn vị xếp thứ nhì Cụm, Khối thi đua của tỉnh. Khi cần thiết phải lấy ý kiến hoặc hiệp y của đơn vị, địa phương liên quan.

Đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo của các  địa phương khi đề nghị khen cao, Ban Thi đua-Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra hồ sơ trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

5. Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh xem xét, công nhận thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của các cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ lập tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

          6. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và tương đương quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm; tặng thưởng Giấy khen, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và đề nghị cấp trên khen thưởng. 

          Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng khác theo thẩm quyền được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

          Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của tỉnh thực hiện theo thẩm quyền quy định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.  

          7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm; tặng thưởng Giấy khen; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; danh hiệu “Thôn, (làng, khu phố) văn hoá” và đề nghị cấp trên khen thưởng.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định tặng thưởng “Giấy khen”, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Gia đình văn hoá” và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định và đề nghị cấp trên khen thưởng.

9. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm; tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và đề nghị cấp trên khen thưởng.

10. Người đứng đầu các tổ chức hội: chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp tỉnh quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm; tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen và đề nghị cấp trên khen thưởng. 

          11. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt hồ sơ khen thưởng thuộc thẩm quyền trước khi Thủ trưởng đơn vị quyết định khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng.

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong tháng
z-lib
zlibrary